Elite Double 22 Extra Fast

Elite Double 22 Extra Fast

Zamów produkt

Linia Elite Double obejmuje szeroki wachlarz silikonów do powielania. Zaprojektowane w celu spełnienia różnych potrzeb techników laboratoryjnych zarówno w aplikacjach protez stałych, jak i ruchomych. Gama składa się z 7 produktów.

Elite Double ma różne kolory, cztery różne stopnie twardości i trzy czasy wiązania: normalny, szybki i super szybki (ten ostatni jest przeznaczony
przede wszystkim do mieszalników automatycznych). Elite Double utrzymuje wysoką i stałą płynność w czasie pracy, zapewniając uzyskanie jednorodnej mieszaniny, bez pęcherzy.

Charakterystyka

• Odporność na rozciąganie i rozerwanie, również przy małych grubościach

• Dokładność odwzorowania szczegółów

• Wysoka płynność

• Wysoka stabilność wymiarowa w czasie

• Wysoka pamięć materiałowa

Zalety

• Optymalizacja czasu pracy, zwłaszcza w porównaniu z powielaniem masami hydrokoloidalnymi (czas wiązania 5:00, 10:00, 20:00)

• Dzięki stabilności wymiarowej w czasie i wysokiej elastyczności model można wielokrotnie powielać.

• Kompatybilny z gipsami, żywicami poliuretanowymi, żywicami akrylowymi oraz masami osłaniającymi na bazie alkoholu czy fosforanów.

• Wysoka płynność: nie wymaga mieszania w mieszalniku próżniowym.

Cechy produktu

ProduktPowielanie mikromodeli, uzupełnienia pełnoceramicznePowielanie modeli w gipsie i/lub żywicyPowielanie modeli
o kontrolowanej ekspansji
Powielanie modeli
o swobodnej ekspansji
Elite Double 8
Elite Double
16 Fast
Elite Double 22
Elite Double
22 Fast
Elite Double
22 Extra Fast
Elite Double 32
Elite Double
32 Fast
Elite Double
32 Extra Fast
ProduktPro-
por-
cje
mie-
sza-
nia
Czas
ręc-
znego
mie-
szania*
(min:s)
Czas
mie-
szania
mecha-
niczne-
go za
pomo-
cą mie-
szal-
nika
próż-
nio-
wego*
(min:s)
Czas
pracy*
(min:s)
Czas
miesza-
nia*
(min:s)
Odt-
war-
zanie
szcze-
gółów
(μm)
Pam-
ięć
mate-
ria-
łowa
Linio-
waz-
mia-
na
wymi-
arowa
(po 24
godzi-
nach)
Twar-
dość
(Sho-
re
A)
Ob-
ciąże-
nie
przy
zer-
waniu
Wyd-
łu-
że-
nie
przy
zer-
wa-
niu
Odpor-
ność na
rozdar-
cie
Elite
Double
8
1:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %82 N/mm23.82,5 N/mm2
Elite
Double
16 Fast
1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %162,5 N/mm25.55 N/mm2
Elite
Double
22
1:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite
Double
22 Fast
1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite
Double
22
Extra Fast
1:1Mie-
szalnik
automa-
tyczny
Mie-
szalnik
automa-
tyczny
01:3005:00299,95 %0,05 %222,5 N/mm24.55 N/mm2
Elite
Double
32
1:101:0000:3010:0020:00299,95 %0,05 %322,5 N/mm23.55 N/mm2
Elite
Double
32 Fast
1:101:0000:3005:0010:00299,95 %0,05 %322,5 N/mm23.55 N/mm2

*Czasy podane powyżej to czasy od początku fazy mieszania w temperaturze 23 °C (73 °F).

 

Opakowanie

KodProduktOpakowanie
C400838Elite Double 22 Extra Fast1 kg (Baza) + 1 kg (Katalizator)
C400849Elite Double 22 Extra Fast5 kg (Baza) + 5 kg (Katalizator)

 

Wszystkie pobrane ilustracje i dokumenty są chronione prawnie i stanowią własność firmy Zhermack SpA.
Nie modyfikować ani nie wykorzystywać materiałów bez podanego dopisku („Courtesy of ...”).

Dental

Wyszukiwanie produktu