Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 • Informacja o marketingu internetowym w myśl Rozporządzenia (UE) 2016/679

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” bądź RODO) oraz innymi przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować, że w myśl postanowień RODO, zostały zebrane i przetworzone dotyczące Państwa dane osobowe, w opisanym poniżej trybie.

 

Współadministratorzy danych osobowych i odnośnych danych kontaktowych.

 

Na mocy umowy o współadministrowaniu, zgodnej z art. 26 RODO, współadministratorami danych są:

 • Zhermack S.p.A., z siedzibą przy via Bovazecchino 100, w Badia Polesine (Rovigo), Włochy;
 • Zhermack GmbH Deutschland, z siedzibą w Marl, Öhlmühle 10, D-49448, Niemcy;
 • Zhermapol Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Augustówka 14, 02-981 w Warszawie, Polska.

Punkt kontaktowy (pojedyncza osoba), wyznaczony przez współadministratorów: Elena Mora – Legal Specialist, z którą można się kontaktować pod firmowym adresem Zhermack Spa oraz pod adresem do korespondencji: privacy@zhermack.com.

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych dane jest Data Protection Officer z Grupy Dentsply Sirona (dalej „Group DPO”), do której użytkownik może kierować wszystkie pytania i prośby o udzielenie informacji, w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek, korzystając z adresu mailowego: EUprivacyoffice@dentsplysirona.com lub telefonicznie pod numerem (717) 845-7511.

Podmiot przetwarzający

Kto przetwarza dane ? Brainlead (współadministratorami danych są Zhermack Spa, Zhermack Gmbh i Zhermapol).

Zaangażowanie Odbiorcy

Czy informacje są przekazywane do osób trzecich ? Brainlead (dostawca oprogramowania do profilowania), Digital Ocean ( dostawca usług w Chmurze) i SalesForce.

Cele i tryb przetwarzania danych. Obowiązkowy i dobrowolny charakter przekazywania danych. Konsekwencje ewentualnej odmowy.

Dane osobowe są przez Państwa dobrowolnie przekazywane na stronie internetowej www.Zhermack.com.

Współadministratorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe dla realizacji następujących celów:

 • udzielenie odpowiedzi na zapytania zgłoszone również przed datą zawarcia umowy, łącznie z prośbą o przesyłanie newsletteru;
 • na mocy zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, przesyłanie (również w obrębie newsletteru) informacji handlowych oraz informacji w zakresie promocji, sprzedaży bezpośredniej, badań rynkowych (zwanych dalej „działaniami marketingowymi”), przez współadministratorów wspólnie lub oddzielnie. Przetwarzanie danych dla celów marketingowych będzie prowadzone przy użyciu tradycyjnych narzędzi (tradycyjnej poczty) oraz technik zdalnej komunikacji, takich jak telefon, także bez operatora, poczta elektroniczna, wiadomości mms, wiadomości sms, komunikator whatsapp, aplikacje, itp.
 • na mocy zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, są prowadzone przy użyciu narzędzi elektronicznych, w tym plików cookies, całkowicie zautomatyzowane działania w obrębie danych osobowych, informacji o korzystaniu z witryny i dokonanych zakupach („profilowanie”), w celu ulepszenia działań marketingowych współadministratorów. Brak zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów profilowania uniemożliwi ulepszenia oferty marketingowej i dostosowanie jej do zainteresowań użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w punkcie 1) powyżej, jest prowadzone zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b) RODO; ich przekazywanie służy świadczeniu zamówionych usług/informacji, a ewentualna odmowa ich przekazania uniemożliwia udzielenie żądanych informacji. Nie istnieje żaden obowiązek przekazywania danych, a ich przetwarzanie nie wymaga zgody osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych dla celów, określonych w punkcie 2) i 3) jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą, w myśl art. 6, ust. 1, lit. a) RODO. Zgoda udzielona na zautomatyzowane przesyłanie informacji handlowych oraz informacji w zakresie promocji obejmuje także tradycyjne metody kontaktowania się z użytkownikiem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów profilowania (punkt 3) uniemożliwi ulepszanie oferty marketingowej celem dopasowania jej do zainteresowań osób, których dane dotyczą (w odniesieniu do przedmiotu działań podejmowanych przez współadministratorów danych uznaje się, że działania w zakresie profilowania nie stanowią zagrożenia dla profili osobowych osób, których dane dotyczą).

Dane przekazane przez osoby, których dane dotyczą są zbierane i przetwarzane przez platformę lead nurturing i wprowadzane do Bazy Danych, którą zarządza spółka Zhermack i, przede wszystkim, do systemu CRM stanowiącego jedyną Bazę Danych współadministratorów.

Informujemy również, że procedury wprowadzone do oprogramowania, zapewniające właściwe funkcjonowanie witryny, nie tylko umożliwiają dzięki plikom cookies przeprowadzanie wskazanych powyżej działań profilujących, ale też pozwalają niekiedy, w ramach normalnego działania, pozyskać w związku z przeglądaniem strony internetowej niektóre dane osobowe, których przesłanie wiąże się z wykorzystywaniem internetowych protokołów komunikacyjnych, celem kontrolowania prawidłowego działania witryny i pobierania informacji na temat jej użytkowania.

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym ich ujawnieniem, modyfikowaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem, zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zamieszczonej na stronie Polityce Prywatności. Zapisy (LOG) dokonanych połączeń/odwiedzeń są przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w celu ich ewentualnego przekazania organom ścigania lub innym organom publicznym uprawnionym do wykrywania osób ewentualnie odpowiedzialnych za cyberprzestępstwa.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty uprawnione do przetwarzania w ramach zarządzania zamówionymi usługami (przede wszystkim usługami marketingowymi i IT) oraz, ewentualnie, w ramach działań marketingowych. Dane mogą być ujawnione, jeśli okaże się to konieczne z uwagi na żądane informacje, spółkom z Grupy Dentsply Sirona.

Dane będą przetwarzane przez podmioty przetwarzające, realizujące na rzecz współadministratorów działania ściśle związane z zarządzaniem usługami, w obrębie określonych powyżej celów.

Dla realizacji przedmiotowych celów, dane będą mogły być ujawnione spółkom z Grupy Dentsply Sirona.

Dane osobowe będą mogły zostać ujawnione stronie trzeciej w celu wywiązania się z obowiązków określonych przepisami prawa lub spełnienia żądania skierowanego przez uprawnione do tego organy publiczne bądź w ramach dochodzenia lub obrony roszczeń (patrz: art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO). We wskazanym powyżej punkcie kontaktowym można zapoznać się z wykazem wszystkich tych podmiotów.

 

Ujawnianie danych i ich przekazywanie poza obszar UE

Ewentualne przekazywanie danych osobowych poza obszar UE, do państw niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony, będzie realizowane na mocy wewnątrzgrupowego porozumienia o przekazywaniu danych między spółkami Grupy Dentsply Sirona, przewidującego zastosowanie standardowych klauzul umownych zaaprobowanych przez Komisję Europejską, dotyczących przekazywania danych między administratorami oraz między administratorem a podmiotem przetwarzającym dane. W celu uzyskania ewentualnych danych lub otrzymania informacji o miejscu ich udostepnienia, należy przesłać stosowne zapytanie do wskazanego powyżej punktu kontaktowego.

 

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane tylko przez okres konieczny dla celów ich zbierania. W szczególności:

 • w przypadku wymaganych informacji, okres przechowywania jest tożsamy z okresem koniecznym dla udokumentowania podjętych działań dla realizacji przedmiotowego celu, i wynosi 18 miesięcy;
 • w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych i profilowania, okres przechowywania danych wynosi 24 miesiące od daty zebrania danych lub daty ostatniej czynności podjętej przez osobę, której dane dotyczą.

Z zastrzeżeniem prawa osoby, której dane dotyczą do zażądania w dowolnym momencie usunięcia i/lub zanonimizowania swoich danych, po upływie wskazanego okresu przechowywania danych, współadministratorzy będą mogli zwrócić się drogą mailową do osoby, której dane dotyczą o wyrażenie jednoznacznej zgody na dalsze przechowywanie danych (ewentualnie uaktualnionych) przez kolejne dwa lata. W razie braku jednoznacznej zgody na przechowywanie, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Wnoszenie skarg do właściwego Organu nadzorczego lub sądu.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do właściwych organów nadzorczych (we Włoszech: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186, Roma; w Niemczech: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover; w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub skorzystać ze skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą określone w art. 15-22 RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

RODO przyznaje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Prawo do dostępu danych powinno być możliwe do wykonywania w rozsądnych odstępach czasu, celem zapewnienia prawidłowego i regularnego uzyskiwania informacji o przetwarzaniu danych i możliwości weryfikowania, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do usuwania danych obejmuje dane osobowe, które przetwarzano w sposób niezgodny z prawem lub inne przypadki określone w art. 17 RODO. Osoba, której dane dotyczą może żądać od współadministratorów ograniczenia przetwarzania na okres konieczny do zweryfikowania danych osobowych, których prawidłowość została zakwestionowana lub w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, kiedy preferuje ograniczenie od usunięcia danych bądź w przypadku konieczności dysponowania tymi danymi dla celu ustalenia naruszenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nawet jeżeli współadministratorzy nie potrzebują tych danych dla celów przetwarzania lub też na okres konieczny do przeprowadzenia weryfikacji w kwestii ewentualnego nadrzędnego charakteru prawnie uzasadnionych pobudek administratora wobec interesów osoby, której dane dotyczą i która to wniosła sprzeciw wobec przetwarzania tychże danych. W przypadku ograniczenia, dane osobowe będą przetwarzane tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą lub dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego. W każdym z tych przypadków, współadministratorzy przed podjęciem działań uchylających przedmiotowe ograniczenie, powiadomią o tym osobę, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych koniecznych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej współadministratorom bądź w prawnie uzasadnionym interesie współadministratorów. Współadministratorzy zaprzestaną dalszego przetwarzania tych danych, chyba że wykażą istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, jeżeli jej dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Prawo osoby, której dane dotyczą, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych przy użyciu zautomatyzowanych metod kontaktowania się z użytkownikiem, obejmuje również tradycyjne metody, z zachowaniem możliwości wykonania tego prawa w całości lub częściowo przez osobę, której dane dotyczą, czyli zgłoszenia sprzeciwu na przykład jedynie wobec zautomatyzowanego przesyłania informacji promocyjnych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ich przenoszenia (co oznacza możliwość otrzymania przekazanych danych w powszechnie używanym formacie i ewentualnie przesyłania ich do innego administratora) w przypadkach dopuszczalnych zapisami RODO (art. 20). Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W drodze wyjątku przetwarzanie tego rodzaju jest możliwe, jeżeli jest ono dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegają współadministratorzy bądź pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez osobę, której dane dotyczą lub jeżeli wymagają tego zapisy umowne. W dwóch ostatnich przypadkach osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania interwencji ze strony współadministratorów, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania przedmiotowej decyzji.

 

Osoby, których dane dotyczą mogą zapoznać się z głównymi zapisami Umowy o współadministrowaniu, zgodnie z postanowieniami art. 26, ust. 2, RODO.

 

W celu wykonania powyższych praw osoba, której dane dotyczą może się zwrócić do wskazanego powyżej punktu kontaktowego.

 

 

 

Po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi w myśl Rozporządzenia (UE) 2016/679

Przetwarzanie danych w celach marketingowych*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesyłanie, również w ramach newsletteru, informacji handlowych oraz informacji w zakresie promocji, sprzedaży bezpośredniej, badań rynkowych, usług i działań współadministratorów, przy użyciu tradycyjnych narzędzi (tradycyjnej poczty) oraz technik zdalnej komunikacji (telefon, także bez operatora, poczta elektroniczna, wiadomości mms, wiadomości sms, komunikator whatsapp, aplikacje, itp.). Zgoda na zautomatyzowane przesyłanie materiałów marketingowych obejmuje również tradycyjne metody kontaktowania się z użytkownikiem. Prawo osoby, której dane dotyczą, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych przy użyciu zautomatyzowanych metod kontaktowania się z użytkownikiem, obejmuje również tradycyjne metody, z zachowaniem możliwości wykonania tego prawa w całości lub częściowo przez tę osobę, czyli zgłoszenia sprzeciwu na przykład jedynie wobec zautomatyzowanego przesyłania informacji promocyjnych;

 • Wyrażam zgodę

Przetwarzanie danych z celami profilowania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dla celów statystycznych, przy użyciu w pełni zautomatyzowanych narzędzi, danych dotyczących korzystania z witryny i dokonanych wyborów zakupowych (profilowanie), w celu ulepszenia inicjatyw marketingowych współadministratorów. Brak zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów profilowania uniemożliwi ulepszenie oferty marketingowej i dostosowanie jej do zainteresowań użytkowników.

 • Wyrażam zgodę

pobierz